Preview Mode Links will not work in preview mode

#inuushow

Inuusuttunut aallakaatitassiat

Mar 29, 2022

- Ilinniarfiga: Innaallagialerisutut ilinniagalik Kristian Keto Christiansen pulaartoraarput, ilinniagaalu pillugu paasisassarsiorfigalugu